1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
http://wakare-pro.com
http://wasuretai.com
http://ac-sodan.info

Положення

ПОЛОЖЕННЯ

про Рокитнянський районний центр соціальних служб

для сім'ї, дітей та молоді

 

І.  Загальні положення

 

1. Рокитнянський районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (далі - Центр) - спеціальний заклад, що проводить соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.

 

2. У своїй діяльності Центр керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства соціальної політики України, розпорядженнями голів Київської  обласної та Рокитнянської районної державних адміністрацій, рішеннями Київської обласної  та Рокитнянської районної рад, наказами начальника служби у справах дітей та сім'ї районної державної адміністрації, іншими нормативно-правовими актами  з питань сім’ї, дітей та молоді, а також цим Положенням.

 

3. Центр утворюється, реорганізується та ліквідується Рокитнянською районною державною адміністрацією.

Діяльність Центру координує служба у справах дітей та сім'ї Рокитнянської районної державної адміністрації.

Центр підпорядковується Рокитнянській районній державній адміністрації.

 

4. Діяльність Центру фінансується за рахунок коштів місцевого  бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством.

Центр надає послуги на безоплатній основі.

 

5. Умови оплати праці, типова структура і штатна чисельність Центру затверджуються головою Рокитнянської районної державної адміністрації за погодженням з управлінням фінансів Рокитнянської районної державної адміністрації.

 

6. Центр є юридичною особою, має самостійний баланс, відповідні рахунки в Управлінні Державної казначейської служби України у Рокитнянському районі Київської області, печатку та бланк із своїм найменуванням.

 

 

ІІ. Основними принципами діяльності Центру є:

 

1. Законність.

 

2. Соціальна справедливість.

 

3. Раннє виявлення та надання допомоги сім'ям, дітям та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах.

 

4. Доступність та відкритість.

 

5. Конфіденційність та відповідальність за дотримання етичних та правових норм.

 

6. Додержання і захист прав людини.

 

7. Адресність та індивідуальний підхід.

 

8. Добровільність вибору в отриманні чи відмові від отримання соціальних послуг.

 

9. Комплексність та системність під час надання соціальних послуг.

 

10. Дотримання державних стандартів і нормативів соціальних послуг.

 

11. Максимальна ефективність використання бюджетних та позабюджетних коштів.

                                       

ІІІ. Основними завданнями Центру є:

 

1. Забезпечення участі Центру у виконанні загальнодержавних та інших соціальних програм з питань соціальної роботи із сім'ями, дітьми та молоддю.

 

2. Забезпечення впровадження нових соціальних технологій, спрямованих на раннє виявлення сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах, формування відповідального батьківська, запобігання випадкам вилучення дитини із сім'ї.

 

3. Здійснення моніторингу  за дотриманням державних стандартів соціальних послуг під час проведення соціальної роботи з сім'ями, дітьми та молоддю.

 

4. Проведення соціально-профілактичної роботи, спрямованої на запобігання складних життєвих обставин сімей, дітей та молоді.

 

5. Виявлення сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах.

 

6. Здійснення соціального супроводу, надання соціальних послуг та здійснення інших заходів щодо відновлення соціальних функцій, психологічного і фізичного стану сімей,  дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги.

 

7. Проведення інформаційно-просвітницької роботи з сім’ями, дітьми та молоддю.

 

8. Забезпечення взаємодії із структурними підрозділами місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємствами та організаціями, а також залучення потенціалу територіальної громади до проведення соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю.

 

9. Організація та проведення семінарів та тренінгів.

 

 

 

ІV. Центр відповідно до покладених на нього завдань:

 

1. Поширює інформацію про надання соціальних послуг та категорії осіб, які можуть їх отримати, та забезпечує такою інформацією заклади соціального обслуговування.

 

2. Бере участь у проведення оцінки потреб населення адміністративно-територіальних одиниць у соціальних послугах; проводить аналіз потреб регіону в закладах соціального обслуговування та готує пропозиції щодо розвитку їх мережі.

 

3. Здійснює пошук кандидатів у прийомні батьки, батьки-вихователі, готує пакет документів для проходження ними навчання в Київській обласній державній адміністрації.

 

4. Вивчає, узагальнює та сприяє впровадженню прогресивних форм і методів соціальної роботи; розробляє пропозиції та готує методичні рекомендації щодо вдосконалення технологій, форм і методів соціальної роботи, в тому числі щодо здійснення соціального супроводу сімей та профілактики сімейного неблагополуччя.

 

5. Співпрацює з центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, громадськими об'єднаннями.

 

6. Здійснює виявлення та веде облік:

 

6.1) сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах;

6.2) отримувачів соціальних послуг;

6.3) осіб з числа випускників інтернатних закладів:

6.4) дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа;

6.5) прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей опікунів, піклувальників;

6.6) осіб з функціональними обмеженнями;

6.7) осіб, які звільнилися з місць позбавлення волі;

6.8) осіб, які зазнали жорстокості та насильства, постраждали від торгівлі людьми, залучалися до найгірших форм дитячої праці.

 

7. Проводить оцінку потреб дитини, сім’ї та молодої особи, обстеження матеріально-побутових умов за згодою сім’ї, визначає планування та методи соціальної роботи.

 

8. Здійснює у разі потреби соціальний супровід та надання соціальних послуг, зокрема:

 

8.1) забезпечення надання необхідних соціальних послуг особам, які зазнали жорстокості та насильства, постраждали від торгівлі людьми;

8.2) забезпечує соціальну підтримку ВІЛ-інфікованим дітям, молоді та членам їх сімей;

8.3) здійснює заходи із соціального патронажу осіб, які відбували покарання у вигляді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк, у тому числі за повідомленням установ виконання покарань;

8.4) здійснює соціальну та психологічну адаптацію дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа з метою підготовки до самостійного життя;

8.5) інформує населення про форми сімейного виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

8.6) надає юридичну, психологічну та соціальну допомогу дітям-сиротам та дітям, позбавлених батьківського піклування, особам з їх числа, а також їх біологічним батькам, опікунам, піклувальникам, прийомним батькам,  батькам-вихователям та усиновлювачам;

8.7) здійснює соціальне супроводження прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу: бере участь у підготовці до самостійного життя дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, з числа випускників інтернат них закладів.

 

9. Інформує сім’ї, дітей та молоді про можливості отримання інших видів соціальної допомоги і послуг.

 

10. Проводить у сім’ях, серед дітей та молоді за місцем проживання інформаційно-просвітницьку роботу, спрямовану на формування стандартів позитивної поведінки, здорового способу життя шляхом розповсюдження соціальної реклами і проведення консультації.

 

11. Впроваджує нові соціальні технології, спрямовані на виявлення отримувачів соціальних послуг на ранніх стадіях життєвих проблем, формує навички відповідального батьківства, здійснює профілактику соціального сирітства.

 

12. Узагальнює на місцевому рівні статистичні та готує інформаційно-аналітичні матеріали стосовно проведеної соціальної роботи, які подає регіональному Центру.

 

13. Забезпечує захист персональних даних сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах, відповідно до Закону України "Про захист персональних даних".

 

V. Центр має право:

 

1. Вносити пропозиції щодо вдосконалення соціальної роботи з сім'ями, дітьми та молоддю.

 

2. Подавати пропозиції до проекту районного бюджету з питань, що належать до його компетенції.

 

3. Укладати в установленому порядку договори з підприємствами, установами та організаціями (в тому числі іноземними) щодо проведення робіт, спрямованих на виконання покладених на нього завдань.

 

4. Залучати фахівців інших закладів, установ та організацій різних форм власності для здійснення соціального супроводу сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах.

 

5. В установленому порядку одержувати від підприємств, установ та організацій інформацію з питань, що належать до його компетенції.

 

6. Вживати заходів для забезпечення захисту прав, свобод і законних інтересів сімей, дітей та молоді.

 

7. Здійснювати посередництво у представництві інтересів сімей, дітей  та молоді та порушувати клопотання про притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у порушенні вимог законодавства з питань проведення соціальної роботи з сім'ями, дітьми та молоддю.

 

 

 

 

VІ.  Організація роботи сектору

 

1. Центр очолює директор, який призначається на посаду і звільняється з посади головою Рокитнянської районної державної адміністрації. Директор центру призначається на посаду і звільняється з посади за погодженням з директором Київського обласного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді.

 

У разі відсутності директора, з поважних причин, його обов'язки виконує начальник відділу соціальної роботи Центру.

 

VІІ.  Директор Центру:

 

1. Здійснює загальне керівництво діяльністю Центру, несе персональну відповідальність за виконання покладених на Центр завдань, законність прийнятих ним рішень.

 

2. Затверджує в установленому порядку структуру та штатний розпис Центру в межах граничної чисельності працівників та фонду оплати праці відповідно до типової структури і штатної чисельності, що затверджуються Міністерством соціальної політики України.

 

3. Затверджує положення про структурні підрозділи Центру та посадові інструкції його працівників.

 

4. Видає в межах своїх повноважень накази організаційно-розпорядчого характеру, організовує і контролює їх виконання.

 

5. Представляє Центр у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями.

 

6. Проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до компетенції Центру.

 

7. Розпоряджається в установленому порядку майном і коштами Центру.

 

8. Утворює в Центрі атестаційну комісію, сприяє підвищенню кваліфікації працівників Центру.

 

9. Призначає на посаду та звільняє з посади працівників Центру після погодження з головою райдержадміністрації.

 

10. Приймає рішення щодо заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників Центру за погодженням з головою райдержадміністрації.

Структурні підрозділи

Центр надання адміністративних послуг
Інформація про Центр
Дозвільний центр
Нормативно-правові акти
Перелік адмінпослуг
Порядок надання адмінпослуг
Інформаційні та технологічні картки
Схема проїзду
Служба у справах дітей та сім'ї
Інформація про ССДС
Положення
Соціально-правовий захист дітей
Опіка та піклування
Усиновлення та розвиток сімейних форм виховання
Розвиток сімейних форм влаштування
Усиновлення
Дитячі будинки сімейного типу
Прийомні сім'ї
Матері-героїні
Присвоєння почесного звання України "Мати-героїня"
Багатодітні сім'ї
Які сім'ї вважаються багатодітними
Інформація про видачу посвідчень
Необхідні документи для видачі посвідчень багатодітним родинам
Правила користування посвідченням
Протидія торгівлі людьми
Відділ економічного розвитку та інфраструктури
Склад відділу
Положення
Промисловість
Відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства
Інформація про відділ
Положення
містобудівна документація
Детальні плани територій
Реєстр містобудівних умов
Відділ освіти
Інформація про відділ
Положення
Графіки прийому
Технологічні картки послуг які надаються
Відділ культури, молоді та спорту
Інформація про відділ
Положення
Паспорта програм відділ культури
Відділ з питань цивільного захисту, ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, екології та охорони праці
Інформація про відділ
Положення
Управління соціального захисту населення
Інформація про управління
Положення
Керівництво
Перелік послуг
Новини
Управління агропромислового розвитку
Інформація про відділ
Положення
Управління фінансів
Інформація про відділ
Положення
Керівництво
нормативні документи
Центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді
Інформація про центр
Положення
Керівництво

Телефони

"гарячої лінії"

Штабу допомоги військовослужбовцям, які беруть участь в АТО, та їхнім родинам

 

Територіальні органи влади

Білоцерківська об'єднана державна податкова інспекція
Пенсійний фонд
новини
архів новин
Доступ до публічної інформації
Графік прийому
Пенсіонерам
Застрахованим особам
Страхувальникам
запобігання проявам корупції
добровільна участь
Передплата періодичних видань
Ветеринарна служба
Територіальний центр соціального обслуговування
Інформація про центр
Положення
Керівництво
Центр соціальних служб для сімї, дітей та молоді
Відділ Держгеокадастру
Управління казначейства
Сектор Головного управління державної служби НС
Відділ статистики
Інформація про відділ
Статистичні дані
Центр зайнятості
Центр первинної медико-санітарної допомоги
Центральна районна лікарня
Відділ Національної поліції
Управління Державної автомобільної інспекції
Київоблгаз інформує
Рокитнянський районний військовий комісаріат