1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
http://www.mapion.co.jp
後藤栄一 弁護士

Положення

ПОЛОЖЕННЯ

про управління фінансів

Рокитнянської районної державної адміністрації

 

І. Загальні положення

 

1.  Управління фінансів Рокитнянської районної державної адмiнiстрацiї (далi - Управлiння) є структурним пiдроздiлом Рокитнянської районної державної адміністрації, що утворюється головою районної державної адмiнiстрацiї, входить до її складу, підпорядковується голові районної державної адміністрації, а також є пiдзвiтним та пiдконтрольним Департаменту фінансів Київської обласної державної адміністрації.

Управління є бюджетною, неприбутковою установою.

 

2.  Управлiння у своїй дiяльностi керується Конституцiєю та законами України, актами Президента України, Кабiнету Мiнiстрiв України, наказами Мiнiстерства фiнансiв України, розпорядженнями голів Київської обласної та Рокитнянської  районної державних адмiнiстрацiй, наказами Департаменту фінансів Київської обласної державної адмiнiстрацiї, рішеннями Рокитнянської районної ради, що належать  до його компетенцiї, а також цим положенням.

 

 

ІІ. Основні завдання управління

 

 

1. Забезпечення реалізації державної бюджетної політики на території району.

 

2.  Розроблення в установленому порядку районного бюджету.

 

3.  Підготовка розрахунків до проекту районного бюджету та прогнозу на наступні за плановим два бюджетні періоди і подання таких документів на розгляд районної державної адміністрації.

 

4. Забезпечення ефективного і цільового використання бюджетних коштів.

 

5. Розроблення пропозицій з удосконалення методів фінансового і бюджетного планування та здійснення витрат.

 

6.  Проведення разом з іншими структурними підрозділами адміністрації аналізу фінансово-економічного стану району, перспектив його подальшого розвитку.

 

7.  Здійснення контролю за дотриманням підприємствами, установами та організаціями законодавства щодо використання ними бюджетних коштів.

 

8.  Здійснення загальної організації та управління виконанням районного бюджету в межах району, координація в межах своїх повноважень діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету.

 

 

ІІІ.  Завдання Управління

 

1. Організовує виконання, в межах повноважень, Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства фінансів України, розпоряджень голів Київської обласної та Рокитнянської  районної державних адмiнiстрацiй, наказів Департаменту фінансів Київської обласної державної адмiнiстрацiї, рішень Рокитнянської районної ради та здійснення контролю за їх реалізацією.

 

2. Забезпечує в межах своїх повноважень захист законних прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб.

 

3. Аналізує в межах повноважень стан і тенденції соціально-економічного розвитку району та вживає заходів до усунення недоліків.

 

4. Готує пропозиції стосовно доцільності запровадження місцевих податків, зборів, пільг, аналізує соціально-економічні показники розвитку району та враховує їх під час складання проекту районного бюджету.

 

5.  Вносить пропозиції щодо проекту місцевого бюджету.

 

6.  Бере участь у підготовці звітів голови районної державної адміністрації для їх розгляду на сесії районної ради.

 

7.  Забезпечує здійснення заходів  щодо запобігання і протидії корупції.

 

8.  Розробляє і доводить до відома головних розпорядників бюджетних коштів інструкції з підготовки бюджетних запитів.

 

9. Визначає порядок та строки розроблення бюджетних запитів головними розпорядниками бюджетних коштів.

 

10. Проводить під час складання і розгляду проекту місцевого бюджету аналіз бюджетного запиту, поданого головним розпорядником бюджетних коштів, щодо відповідності такого проекту меті, пріоритетності, а також дієвості та ефективності використання бюджетних коштів.

 

11. Приймає рішення про включення бюджетного запиту до пропозицій щодо проекту районного бюджету перед поданням його на розгляд районній державній адміністрації.

 

12. Готує самостійно або з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові районної державної адміністрації.

 

13. Організовує роботу з підготовки  проекту районного бюджету, визначає за дорученням керівництва районної державної адміністрації порядок і строки подання структурними підрозділами районної державної адміністрації, виконавчими органами сільських, селищних рад матеріалів для підготовки проекту районного бюджету; складає проекти районного бюджету та прогноз на наступні за плановими два бюджетні періоди; готує пропозиції щодо коштів, що передаються для розподілу між відповідними місцевими бюджетами або для реалізації спільних проектів, та подає їх на розгляд керівництву районної державної адміністрації.

 

14. Складає і затверджує тимчасовий розпис районного бюджету та розпис районного бюджету, вносить в установленому порядку зміни до розпису районного бюджету, забезпечує протягом бюджетного періоду відповідність такого розпису встановленим бюджетним призначенням.

 

15. Затверджує паспорти бюджетних програм у разі застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі.

 

16. Проводить в установленому порядку розрахунки між районним бюджетом та бюджетами місцевого самоврядування.

 

17. Готує проекти рішень Рокитнянської районної ради про внесення змін до районного бюджету.

 

18. Перевіряє правильність складання і затвердження кошторисів та планів використання коштів установами і організаціями, які фінансуються з районного бюджету.

 

19. Погоджує кошториси, плани асигнувань та штатні розписи структурних підрозділів районної  державної адміністрації.

 

20. Здійснює за участю органів, що контролюють справляння надходжень бюджету, прогнозування та аналізу надходження доходів до районного бюджету.

 

21. Організовує виконання районного бюджету, разом із іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, виконавчими органами сільських, селищних рад, територіальним органам Міндоходів, територіальним органом Державної казначейської служби України надходження доходів до районного бюджету та вжиття заходів до ефективного витрачання бюджетних коштів.

 

22. Забезпечує захист фінансових інтересів держави.

 

23. Готує і подає районній  раді офіційні висновки  про перевиконання (недовиконання) дохідної частини загального фонду районного бюджету для прийняття рішення про внесення змін до районного бюджету, а також про обсяг залишку коштів загального та спеціального (крім власних надходжень) фондів районного  бюджету.

 

24. Зводить показники бюджетів місцевого самоврядування що входять до бюджету району.

 

25. За рішенням районної ради розміщує тимчасово вільні кошти районного бюджету  на вкладних (депозитних) рахунках банків.

 

26. Інформує керівництво районної державної адміністрації про стан виконання районного бюджету за кожний звітний період та подає  на розгляд  річний та квартальний звіт про виконання районного бюджету.

 

27. Розглядає звернення та готує пропозиції щодо прийняття відповідних рішень про виділення коштів з резервного фонду бюджету.

 

28. Проводить на базі статистичної, фінансової та бюджетної звітності прогнозні розрахунки аналізу економічного і фінансового стану галузей економіки району, готує пропозиції щодо визначення додаткових джерел фінансових ресурсів.

 

29. Перевіряє правильність складання і затвердження кошторисів та планів використання коштів установами і організаціями, які фінансуються з районного бюджету.

 

30. розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян, підприємств, установ і організацій.

 

31. опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад.

 

32. Готує (бере участь у підготовці у межах своїх повноважень) проектів угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп

 

33. Бере  участь у розробленні пропозицій з удосконалення структури районної державної адміністрації, готує пропозиції щодо визначення граничної чисельності працівників, фонду оплати їх праці, витрат на утримання районної державної адміністрації та здійснює контроль за витрачанням таких коштів.

 

34. Здійснює контроль за дотриманням бюджетного законодавства щодо районного бюджету на всіх стадіях бюджетного процесу.

 

35. Застосовує попередження про неналежне виконання бюджетного законодавства з вимогою щодо усунення порушення бюджетного законодавства.

 

36. Приймає рішення про застосування заходів впливу за порушення бюджетного законодавства, визначених пунктами 2 - 5 та 7 частини першої статті 117 Бюджетного кодексу України, у межах встановлених повноважень, на підставі протоколу про порушення бюджетного законодавства або акта ревізії та доданих до них матеріалів, зокрема, щодо:

зупинення операцій з бюджетними коштами;

призупинення бюджетних асигнувань;

зменшення бюджетних асигнувань;

повернення бюджетних коштів до відповідного бюджету;

безспірне вилучення коштів з місцевих бюджетів.

 

37.Забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої  є.

 

38.Постійно інформує населення про стан здійснення  визначених  законом повноважень.

 

39. Забезпечує в межах своїх повноважень дотримання вимог законодавства з охорони праці та пожежної безпеки.

 

40. Організовує  роботи з укомплектування, зберігання, ведення обліку та використання архівних документів.

 

41. Забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом.

 

42. Забезпечує  захист персональних даних.

 

43. Забезпечує створення належних виробничих і соціально-побутових умов для працівників.

 

44. Здійснює інші передбачені законом повноваження.

 

ІV.  Права Управління

 

1. Одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів адміністрації, органів місцевого самоврядування підприємств, установ та організацій,  незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали з  питань, що виникають під час складання, розгляду, затвердження і виконання бюджету та звітування про його виконання.

 

2. Залучати фахівців інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій, об'єднань громадян (за погодженням з їх керівниками) до розгляду питань, що належать  до компетенції Управління.

 

3. Скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до компетенції Управління.

 

V. Управлiння пiд час виконання покладених на нього завдань взаємодiє з iншими структурами пiдроздiлами, апаратом районної державної адмiнiстрацiї, органами мiсцевого самоврядування, територіальними органами центральних органів виконавчої влади, а також пiдприємствами, установами та органiзацiями району  з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

 

VІ. Інші питання діяльності Управління

 

1. Управлiння очолює начальник, який призначається на посаду та звiльняється  з посади головою районної державної адмiнiстрацiї  згідно із законодавством про державну службу за погодженням з заступником голови Київської обласної державної адмiнiстрацiї та  директором  Департаменту фінансів Київської обласної державної адмiнiстрацiї.

 

2.Начальник управління фінансів адміністрації має заступника, який за його поданням та за погодженням з директором  департаменту фінансів Київської обласної держадміністрації, призначається і звільняється  з посади головою райдержадміністрації.

 

 

 

 VІІ. Начальник управління фінансів райдержадміністрації

 

1. Здійснює керівництво управлінням, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності. Сприяє створенню належних умов праці в управлінні.

 

2. Подає на затвердження голові районної державної адміністрації положення про Управління;

 

3. Затверджує положення про підпорядковані йому структурнi одиниці, посадові інструкції працівників управління та розподіляє обов’язки між ними.

 

4. Планує роботу управління, вносить пропозиції щодо формування планів роботи районної державної адміністрації.

 

5. Вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи управління.

 

6. Звітує перед головою районної державної адміністрації про виконання покладених на управління завдань та затверджених планів роботи.

 

7. Може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування.

 

8. Представляє інтереси управління у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, територіальними органами центральних органів виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями району –  за дорученням керівництва районної державної адміністрації.

 

9. Видає у межах своїх повноважень накази, органiзовує контроль за їх виконанням.

 

Накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в територіальному органі Мін’юсту.

 

10.   Подає на затвердження голові районної державної адміністрації проекти кошторису та штатного розпису управління в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників.

 

11. Розпоряджається коштами у межах затвердженого в установленому порядку кошторису на утримання управлiння.

 

12. Затверджує розпис доходiв i видаткiв районного бюджету на рiк та тимчасовий розпис на вiдповiдний перiод, забезпечує вiдповiднiсть розпису районного бюджету встановленим бюджетним призначенням.

 

13. Призначає на посаду та звільняє з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців управління, присвоює їм ранги державних службовців, заохочує їх та притягує до дисциплінарної відповідальності.

 

14. Організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців управління.

 

15. Проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень управління.

 

16. Забезпечує дотримання працівниками управління правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни.

 

17. Здійснює інші повноваження, визначені законом.

 

 

VІІІ. Управління фінансів райдержадміністрації утримується за рахунок коштів державного бюджету.

 

ІХ. Гранична чисельність, фонд оплати праці працівників управління визначається в межах відповідних бюджетних призначень у встановленому законодавством порядку.

 

Х. Штатний розпис та кошторис управління затверджуються в установленому законодавством порядку.

 

ХІ. Управління є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, рахунки в органах Державної казначейської служби України, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки.

Структурні підрозділи

Центр надання адміністративних послуг
Інформація про Центр
Дозвільний центр
Нормативно-правові акти
Перелік адмінпослуг
Порядок надання адмінпослуг
Інформаційні та технологічні картки
Схема проїзду
Служба у справах дітей та сім'ї
Інформація про ССДС
Положення
Соціально-правовий захист дітей
Опіка та піклування
Усиновлення та розвиток сімейних форм виховання
Розвиток сімейних форм влаштування
Усиновлення
Дитячі будинки сімейного типу
Прийомні сім'ї
Матері-героїні
Присвоєння почесного звання України "Мати-героїня"
Багатодітні сім'ї
Які сім'ї вважаються багатодітними
Інформація про видачу посвідчень
Необхідні документи для видачі посвідчень багатодітним родинам
Правила користування посвідченням
Протидія торгівлі людьми
Відділ економічного розвитку та інфраструктури
Склад відділу
Положення
Промисловість
Відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства
Інформація про відділ
Положення
містобудівна документація
Детальні плани територій
Реєстр містобудівних умов
Відділ освіти
Інформація про відділ
Положення
Графіки прийому
Технологічні картки послуг які надаються
Відділ культури, молоді та спорту
Інформація про відділ
Положення
Паспорта програм відділ культури
Відділ з питань цивільного захисту, ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, екології та охорони праці
Інформація про відділ
Положення
Управління соціального захисту населення
Інформація про управління
Положення
Керівництво
Перелік послуг
Новини
Управління агропромислового розвитку
Інформація про відділ
Положення
Управління фінансів
Інформація про відділ
Положення
Керівництво
нормативні документи
Центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді
Інформація про центр
Положення
Керівництво

Телефони

"гарячої лінії"

Штабу допомоги військовослужбовцям, які беруть участь в АТО, та їхнім родинам

 

Територіальні органи влади

Білоцерківська об'єднана державна податкова інспекція
Пенсійний фонд
новини
архів новин
Доступ до публічної інформації
Графік прийому
Пенсіонерам
Застрахованим особам
Страхувальникам
запобігання проявам корупції
добровільна участь
Передплата періодичних видань
Ветеринарна служба
Територіальний центр соціального обслуговування
Інформація про центр
Положення
Керівництво
Центр соціальних служб для сімї, дітей та молоді
Відділ Держгеокадастру
Управління казначейства
Сектор Головного управління державної служби НС
Відділ статистики
Інформація про відділ
Статистичні дані
Центр зайнятості
Центр первинної медико-санітарної допомоги
Центральна районна лікарня
Відділ Національної поліції
Управління Державної автомобільної інспекції
Київоблгаз інформує
Рокитнянський районний військовий комісаріат