1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
1or0.info/
www.pixiv.net

ПОЛОЖЕННЯ про відділ економічного розвитку, торгівлі та промисловості Рокитнянської районної державної адміністрації

 

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ економічного розвитку та інфраструктури

Рокитнянської районної державної адміністрації

 

1. Відділ економічного розвитку та інфраструктури Рокитнянської районної державної адміністрації (далі – відділ) є структурним  підрозділом  райдержадміністрації, що утворюється головою районної державної адміністрації, входить до її складу і в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці забезпечує виконання покладених на цей підрозділ завдань.

 

2. Відділ підпорядкований голові районної державної адміністрації, а також підзвітний і підконтрольний департаменту економічного розвитку і торгівлі Київської обласної державної адміністрації

 

3. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, іншими актами законодавства України, розпорядженнями голів Київської обласної  та Рокитнянської районної державних адмiнiстрацiй, наказами Департаменту економічного розвитку і торгівлі та промисловості Київської обласної державної адміністрації, рішеннями Київської обласної ради та Рокитнянської районної ради,                       що належать  до його компетенції, а також цим Положенням.

 

4. Відділ є бюджетною, неприбутковою установою.

 

5. Основними завданнями відділу є забезпечення реалізації в Рокитнянському районі:

-   державної політики економічного і соціального розвитку;

-   державної цінової політики; 

-   державної промислової політики;

-   державної регіональної політики;

-   державної політики у сфері інвестиційної діяльності ;

- державної політики з питань розвитку підприємництва, державної регуляторної політики; 

-  державної політики у сфері торгівлі та побутових послуг;

-  єдиної державної зовнішньоекономічної політики;

-  державної політики у сфері управління об'єктами державної власності, в тому числі корпоративними правами держави;

- державної політики у сферах транспорту, надання послуг поштового зв'язку

 

6. Відділ відповідно до визначених галузевих повноважень виконує такі завдання:

 

1) організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства економічного розвитку і торгівлі України та здійснює контроль за їх реалізацією;

 

2) забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

 

3) бере участь в організаційно-методологічному забезпеченні діяльності суб’єктів надання адміністративних послуг та їх адміністраторів;

 

4) аналізує  стан і  тенденції  економічного і соціального розвитку району;

 

5) розробляє проект регіональної стратегії розвитку, забезпечує координацію виконання регіональної стратегії розвитку та підготовку звітів про її виконання;

 

6) розробляє прогнози економічного і соціального розвитку Рокитнянського району на середньостроковий період та програми її економічного і соціального розвитку на короткостроковий період, а також проекти регіональних цільових програм, метою яких є розв'язання проблем розвитку району;

 

7) забезпечує контроль за виконанням показників програм економічного  і соціального розвитку району на короткостроковий період;

 

8)  розробляє  і подає  Департаменту економічного розвитку і торгівлі Київської обласної державної адміністрації пропозиції  до проекту  програм   економічного  і соціального розвитку  області на черговий рік,  забезпечує координацію виконання завдань, визначених цими програмами, на території Рокитнянського району;

 

9) проводить моніторинг впливу на економіку цінової (тарифної) політики на регіональному ринку товарів і послуг, аналізує стан ціноутворення у відповідних сферах цінового (тарифного) регулювання, його вплив на економічний та соціальний розвиток регіону у межах наданих чинним  законодавством повноважень;

 

10)  забезпечує реалізацію державної зовнішньоекономічної політики на території району;

 

11) розробляє та організовує реалізацію заходів, спрямованих на нарощування інвестиційних ресурсів, створення сприятливого інвестиційного клімату;

 

12)  готує пропозиції щодо:

- погодження інвестиційних проектів у пріоритетних галузях економіки;

- надання за рахунок коштів місцевих бюджетів державної підтримки суб'єктам інвестиційної діяльності, які реалізують інвестиційні проекти у пріоритетних галузях економіки;

 

13) бере участь у підготовці пропозицій щодо визначення середньо­строкових пріоритетних напрямів інноваційної діяльності;

 

14) розробляє проекти регіональних програм розвитку малого і середнього підприємництва, забезпечує їх виконання, здійснює моніторинг виконання таких програм;

 

15) сприяє формуванню інфраструктури підтримки малого і середнього підприємництва; 

 

16) сприяє розвитку міжрегіонального співробітництва суб'єктів малого і середнього підприємництва;

 

17) бере участь у розробленні пропозицій щодо забезпечення сприятливих умов діяльності підприємств торгівлі, ресторанного господарства та побутового обслуговування; 

 

18) забезпечує реалізацію  державної  зовнішньоекономічної  політики;

 

19) бере участь разом з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації  в реалізації державної зовнішньоекономічної політики в частині інтеграції України у світову економіку та розширення економічного і соціального співробітництва з ЄС та Митним союзом, подає Департаменту економічного розвитку і торгівлі Київської обласної державної адміністрації відповідні пропозиції;

 

20)  розробляє  та забезпечує  реалізацію   заходів  щодо  розвитку і  поліпшення  структури експорту  та імпорту товарів, робіт та послуг в районі;

 

21) інформує суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, що розташовані на території району, про накази Міністерства економічного розвитку і торгівлі України  щодо застосування (скасування, зміни виду, припинення дії) спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", та подає Департаменту економічного розвитку і торгівлі Київської обласної державної адміністрації відповідну інформацію;

 

22) вносить в установленому порядку пропозиції з питань удосконалення законодавства України;

 

23) сприяє у межах своїх повноважень разом з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації участі підприємств та організацій району у виставково-ярмаркових заходах;

 

24)  розробляє  пропозиції  щодо  ефективного управління майном, що  перебуває у власності  району, вносить керівництву  райдержадміністрації пропозиції щодо  передачі у власність району  відповідних об’єктів;

 

25)  бере  участь у  розробленні  програм  приватизації майна району, у контролі за їх виконанням, вносить  керівництву  райдержадміністрації пропозиції  щодо  розроблення  програм приватизації майна;

 

26) аналізує стан і тенденції розвитку сфер транспорту, поштового зв'язку регіону

 

27) готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові Рокитнянської районної державної адміністрації;

 

28) вносить пропозиції щодо проекту районного бюджету;

 

29) забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів;

 

30) розробляє проекти розпоряджень голови районної державної адміністрації, у визначених законом випадках - проекти нормативно-правових актів з питань реалізації галузевих повноважень;

 

31) бере участь у підготовці звітів голови районної державної адміністрації для їх розгляду на сесії районної ради;

 

32) забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

 

33) розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;

 

34) опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;

 

35) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є;

 

36) постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;

 

37) здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування;

 

38) забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки;

 

39) організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

 

40) забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

 

41) бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);

 

42) забезпечує захист персональних даних;

 

43) здійснює інші передбачені законом повноваження.

 

            7.  Відділ має право :

 

1) залучати  спеціалістів  інших структурних  підрозділів  райдержадміністрації, підприємств, установ і організацій, об'єднань громадян (за погодженням з їхніми керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції;           

 

2)  скликати в установленому  порядку  наради з питань, що належать  до його  компетенції;

 

3) одержувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів облдержадміністрації, територіальних представництв центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій інформацію, документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

 

            8.  Відділ  у процесі  виконання покладених  на нього завдань  взаємодіє з іншими  структурними  підрозділами райдержадміністрації, апаратом райдержадміністрації, органами місцевого самоврядування, а також  з підприємства, установами, організаціями. 

 

            9.  Відділ  очолює  начальник, який  призначається  на посаду і звільняється з посади головою райдержадміністрації згідно із законодавством про державну службу за   погодженням з департаментом економічного розвитку Київської облдержадміністрації.

 

          10. Начальник відділу:

 

          1) здійснює керівництво відділом, несе персональну відповідальність за організацію               та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у відділі;

 

           2)  подає на затвердження голові районної державної адміністрації положення про відділ та посадові інструкції працівників відділу та розподіляє обов’язки між ними;

 

            3) планує роботу відділу, вносить пропозиції щодо формування планів роботи районної державної адміністрації;

 

4) вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи відділу;

 

5) звітує перед головою районної державної адміністрації про виконання покладених на відділ завдань та затверджених планів роботи;

 

6) може входити до складу колегії районної державної адміністрації;

 

7) вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції відділу, та розробляє проекти відповідних рішень;

 

8) може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

 

9) представляє інтереси відділу у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами місцевої держадміністрації, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями за дорученням голови районної державної адміністрації;

 

10) видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням;

 

11) забезпечує дотримання працівниками відділу правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

 

12) здійснює інші повноваження, визначені законом.

 

11. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників відділу визначає голова районної  державної адміністрації у межах відповідних бюджетних призначень.

Структурні підрозділи

Центр надання адміністративних послуг
Інформація про Центр
Дозвільний центр
Нормативно-правові акти
Перелік адмінпослуг
Порядок надання адмінпослуг
Інформаційні та технологічні картки
Схема проїзду
Служба у справах дітей та сім'ї
Інформація про ССДС
Положення
Соціально-правовий захист дітей
Опіка та піклування
Усиновлення та розвиток сімейних форм виховання
Розвиток сімейних форм влаштування
Усиновлення
Дитячі будинки сімейного типу
Прийомні сім'ї
Матері-героїні
Присвоєння почесного звання України "Мати-героїня"
Багатодітні сім'ї
Які сім'ї вважаються багатодітними
Інформація про видачу посвідчень
Необхідні документи для видачі посвідчень багатодітним родинам
Правила користування посвідченням
Протидія торгівлі людьми
Відділ економічного розвитку та інфраструктури
Склад відділу
Положення
Промисловість
Відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства
Інформація про відділ
Положення
містобудівна документація
Детальні плани територій
Реєстр містобудівних умов
Відділ освіти
Інформація про відділ
Положення
Графіки прийому
Технологічні картки послуг які надаються
Відділ культури, молоді та спорту
Інформація про відділ
Положення
Паспорта програм відділ культури
Відділ з питань цивільного захисту, ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, екології та охорони праці
Інформація про відділ
Положення
Управління соціального захисту населення
Інформація про управління
Положення
Керівництво
Перелік послуг
Новини
Управління агропромислового розвитку
Інформація про відділ
Положення
Управління фінансів
Інформація про відділ
Положення
Керівництво
нормативні документи
Центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді
Інформація про центр
Положення
Керівництво

Телефони

"гарячої лінії"

Штабу допомоги військовослужбовцям, які беруть участь в АТО, та їхнім родинам

 

Територіальні органи влади

Білоцерківська об'єднана державна податкова інспекція
Пенсійний фонд
новини
архів новин
Доступ до публічної інформації
Графік прийому
Пенсіонерам
Застрахованим особам
Страхувальникам
запобігання проявам корупції
добровільна участь
Передплата періодичних видань
Ветеринарна служба
Територіальний центр соціального обслуговування
Інформація про центр
Положення
Керівництво
Центр соціальних служб для сімї, дітей та молоді
Відділ Держгеокадастру
Управління казначейства
Сектор Головного управління державної служби НС
Відділ статистики
Інформація про відділ
Статистичні дані
Центр зайнятості
Центр первинної медико-санітарної допомоги
Центральна районна лікарня
Відділ Національної поліції
Управління Державної автомобільної інспекції
Київоблгаз інформує
Рокитнянський районний військовий комісаріат