1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
http://wakare-pro.com
http://wasuretai.com
http://ac-sodan.info

Положення

 

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ з питань цивільного захисту,

ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, екології та охорони праці

Рокитнянської районної державної адміністрації

  

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. Відділ з питань цивільного захисту, ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, екології та охорони праці Рокитнянської районної державної адміністрації (далі - Відділ) утворюється головою Рокитнянської районної державної адміністрації,  є структурним підрозділом Рокитнянської районної державної адміністрації, в межах Рокитнянського району забезпечує виконання покладених на Відділ завдань, а також підзвітний та підконтрольний департаменту з питань цивільного захисту та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи Київської обласної державної адміністрації, департаменту екології та природних ресурсів Київської обласної державної адміністрації та першому заступнику голови райдержадміністрації.

 

1.2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, постановами Кабінету Міністрів України, наказами департаменту з питань цивільного захисту та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи Київської обласної державної адміністрації та департаменту екології та природних ресурсів Київської обласної державної адміністрації, розпорядженнями голови Київської обласної державної адміністрації та голови Рокитнянської районної державної адміністрації, рішеннями Київської обласної ради та Рокитнянської районної ради, а також  цим Положенням.

 

ІІ. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ

 

Основними завданнями Відділу є:

 

2.1. Основними завданнями Відділу є завдання, визначені законо­давством, щодо реалізації державної політики у сфері цивільного захисту, ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, екології та охорони праці.

 

 

ІІІ. ФУНКЦІЇ

 

Відповідно до покладених завдань Відділ:

 

3.1. Організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів департаменту з питань цивільного захисту та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи Київської обласної державної адміністрації та департаменту екології та природних ресурсів Київської обласної державної адміністрації, розпоряджень голови Київської обласної державної адміністрації та голови Рокитнянської районної державної адміністрації, рішень Київської обласної ради, Рокитнянської районної ради та здійснює контроль за їх реалізацією.

                                                                                   

3.2. Забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб.

 

3.3. Здійснює державний контроль за дотриманням підприємствами, установами та організаціями правил, норм, стандартів у межах визначених повноважень.

 

3.4. Забезпечує розроблення і здійснення заходів щодо удосконалення організації цивільного захисту, екології, охорони праці, запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, реагування на них, ліквідації їх наслідків, захисту та життє­забезпечення постраждалого населення.

 

3.5. Здійснює організаційне, інформаційне та методичне забезпечення роботи комісії райдержадміністрації з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

 

3.6. Здійснює оповіщення керівного складу райдержадміністрації, органів управління, підприємств, установ і організацій району, а також оповіщення та інформування населення у разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій, забезпечує готовність пункту управління голови райдержадміністрації.

 

3.7. Здійснює планування, організацію та проведення відселення і евакуації населення із зон надзвичайних ситуацій (зон можливих бойових дій в особливий період), організацію роботи районної евакуаційної комісії.

 

3.8. Готує пропозиції щодо виконання заходів з питань радіологічного, медичного та соціально-психологічного захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, а також реабілітації радіаційно забруднених територій.

 

3.9. Формує потреби у видатках на проведення робіт з радіологічного захисту територій, забруднених внаслідок Чорнобильської катастрофи, та комплексного медико-санітарного забезпечення постраждалих громадян, що реалізуються у межах видатків державного бюджету, розпорядником яких є департамент з питань цивільного захисту та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи Київської обласної державної адміністрації.

 

3.10. Здійснює контроль за проведенням робіт з ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та інших радіаційних аварій, зокрема за будівництвом об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури, будівництвом (придбанням) житла для громадян, які проживають на радіоактивно забруднених територіях та у місцях їх компактного переселення.

 

3.11. Здійснює контроль за діяльністю підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності з питань радіологічного, медичного та соціально-психологічного захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, а також реабілітації радіаційно забруднених територій.

 

3.12. Здійснює координацію робіт з визначення стану радіаційної обстановки на територіях, забруднених внаслідок Чорнобильської катастрофи.

 

3.13. Проводить інформування громадян, які проживають на забруднених внаслідок Чорнобильської катастрофи територіях, з питань безпеки проживання та формування здорового способу життя.

 

3.14. Координує діяльність комунальних аварійно-рятувальних служб.

 

3.15. Розробляє і здійснює у межах своїх повноважень заходи щодо участі органів управління та сил територіальної підсистеми цивільного захисту в територіальній обороні.

 

3.16. Бере у межах своїх повноважень участь у здійсненні антитерористичних заходів.

 

3.17. Розробляє заходи щодо проведення тимчасового відселення та евакуації населення із зон надзвичайних ситуацій, можливих бойових дій на особливий період.

 

3.18. Здійснює відповідно до законодавства комплексні перевірки стану цивільного захисту.

 

3.19. Організовує в установленому порядку проведення навчань та тренувань з питань цивільного захисту.

 

3.20. Забезпечує в межах компетенції реалізацію державної політики у сфері формування, збереження та використання екологічної мережі, у галузях охорони, використання і відтворення тваринного та рослинного світу, у сфері лісових відносин.

 

3.21. Бере участь у розробленні районних програм раціональ­ного використання відходів і вжиття необхідних заходів для запровадження маловідходних та енергозберігаючих технологій.

 

3.22. Складає і веде реєстр об'єктів утворення, оброблення та утилізації відходів і реєстру місць видалення відходів.

 

3.23. Сприяє роз'ясненню законодавства про відходи серед населення, створення необхідних умов для стимулювання залучення населення до збирання і заготівлі окремих видів відходів як вторинної сировини.

 

3.24. Приймає участь в розробленні районних екологічних програм та забезпечує їх виконання, звітує перед департаментом екології та природних ресурсів Київської обласної державної адміністрації про їх виконання, вносить до відповідних органів пропозиції щодо районних екологічних програм.

 

3.25. Приймає участь у проведенні моніторингу стану навколишнього природного середовища та місць утворення, зберігання і видалення відходів.

 

3.26. Інформує населення про екологічно небезпечні аварії та ситуації, стан довкілля, а також про заходи, що вживаються до його поліпшення.

 

3.27. Контролює органи місцевого самоврядування щодо підготовки програм охорони довкілля та надає методичну допомогу з питань здійснення наданих йому законом повноважень.

 

3.28. Вносить пропозиції до проекту районного бюджету на відповідний рік щодо фінансування регіональних програм з питань охорони навколишнього природного середовища.

 

 3.29. Розробляє, координує та контролює здійснення заходів з профілактики травматизму невиробничого характеру у Рокитнянському районі відповідно до затверджених планів.

 

3.30. Сприяє проведенню профілактичних заходів, спрямованих  на  усунення  шкідливих  і   небезпечних   виробничих факторів,    запобігання   нещасним   випадкам   на   виробництві, професійним захворюванням та  іншим  випадкам  загрози  життю  або
здоров'ю працівників.

 

3.31. Складає звітність з охорони праці за встановленими Головним управлінням Держпраці у Київській області та департаментом з питань цивільного захисту та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи Київської обласної державної адміністрації формами.

 

3.32. Веде облік та проводить аналіз причин  виробничого травматизму, професійних  захворювань,  аварій,  заподіяної  ними шкоди.

 

3.33. Контролює дотримання працівниками  вимог  законів  та інших нормативно-правових актів з охорони праці,  положень, що діють в межах підприємства.

 

3.34. Організовує підготовку інформаційних стендів, нарад, семінарів, конкурсів з питань охорони праці; пропаганди з питань охорони праці в засобах масової інформації.

               

3.35. Розробляє спільно з іншими організаціями, підприємствами комплексні заходи  для  досягнення  встановлених  нормативів та підвищення  існуючого  рівня  охорони   праці,   планів,   програм поліпшення   умов   праці,  запобігання  виробничому  травматизму,
професійним   захворюванням,   надання    організаційно-методичної допомоги у виконанні запланованих заходів.

 

3.36. Бере участь в організації проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, координації діяльності комунальних аварійно-рятувальних служб, формувань і спеціалізованих служб цивільного захисту та реалізації інженерно-технічних заходів цивільного захисту при розробленні містобудівної та проектної документації, в тому числі заходів, спрямованих на забезпечення сталого функціонування суб’єктів господарю­вання, що належать до сфери управління районної державної адміністрацій, органів місцевого самоврядування, в особливий період.

 

3.37. Контролює періодичність проходження медичних оглядів працівників, зайнятих на роботах із шкідливими умовами праці.

 

3.38. Бере участь у підготовці звітів голови Рокитнянської районної державної адміністрації для їх розгляду на колегії Київської обласної державної адміністрації.

 

3.39. Готує проекти розпоряджень голови Рокитнянської районної державної адміністрації та проекти нормативно-правових актів з питань цивільної оборони, екології та охорони праці, а також бере участь у погодженні проектів розпоряджень голови та нормативно-правових актів, розроблених іншими структурними підрозділами/огранами виконавчої влади, віднесених до компетенції Відділу.

 

3.40. Планує та координує формування, ведення та використання районного страхового фонду документації відповідно до затверджених програм формування страхового фонду документації.

                                                                                                   

3.41. Готує та подає голові райдержадміністрації пропозиції щодо:

 

3.41.1) включення до проекту районного бюджету витрат на розвиток і функціонування цивільного захисту, охорони праці та екології Рокитнянського району;

 

3.41.2) проектів районних програм та проектів соціально-економічного та культурного розвитку Рокитнянського району щодо удосконалення організації цивільного захисту, екології та охорони праці;

 

3.41.3) включення до проекту районного бюджету витрат на розвиток і функціонування органів управління та сил районної ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту, екології, охорони праці, систем зв'язку та централізованого оповіщення, здійснення заходів щодо захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, ліквідації їх наслідків, а також наслідків Чорнобильської катастрофи;

 

3.41.4) віднесення населених пунктів до груп цивільного захисту та подання їх департаменту з питань цивільного захисту та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи Київської обласної державної адміністрації, а також суб’єктів господарювання до категорій з цивільного захисту та затвердження їх переліку у порядку, що встановлюється Кабінетом Міністрів України.

 

3.42. Бере участь у підготовці заходів щодо регіонального розвитку.

 

3.43. Готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові райдержадміністрації.

 

3.44. Забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції.

 

3.45. Бере участь у підготовці проектів угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень.

 

3.46. Розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян.

 

3.47. Забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є.

 

3.48. Забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки та екології.

 

3.49. Організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів.

 

3.50. Забезпечує, у межах своїх повноважень, реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом.

 

3.51. Бере участь у вирішенні, відповідно до законодавства, колективних трудових спорів (конфліктів).

 

3.52. Забезпечує захист персональних даних.

 

3.53. Здійснює інші, передбачені законодавством повноваження.

                                                                                                    

IV. ПРАВА

 

Відділ, для здійснення повноважень та виконання завдань, має право:

 

4.1. Одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів районної держадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

 

4.2. Порушувати клопотання перед головою районної держадміністрації щодо залучення до здійснення заходів, пов’язаних з запобіганням виникненню надзвичайних ситуацій та їх ліквідацією, сил районної ланки територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ згідно з відповідними планами взаємодії, а також окремих спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів районної держадміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою).

 

4.3. Вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи районної  державної адміністрації у сфері цивільного захисту, екології та охорони праці.

 

4.4. Користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку                     та іншими технічними засобами.

 

4.5. Скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції               з питань, що належать до компетенції Відділу.

 

4.6. Надавати методичну допомогу іншим структурним підрозділам районної держадміністрації, органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям незалежно від форм власності, їх особам щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та ліквідації наслідків таких ситуацій.

 

4.7. Брати участь у розгляді органами місцевого самоврядування питань, пов'язаних з діяльністю органів управління і сил місцевої ланки територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ.

 

4.8.  Контролювати роботу підприємств, організацій і установ з питань щодо поводження з відходами на території району.

 

V. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

 

Начальник та головні спеціалісти Відділу несуть персональну відповідальність за:

 

5.1. Своєчасне і якісне виконання покладених обов’язків та доручень керівництва.

 

5.2. Дотримання обмежень, передбачених законодавством про державну службу.

 

5.3. Дотримання правил внутрішнього розпорядку та трудової дисципліни.

 

5.4. Дотримання інструкцій з охорони праці, протипожежної безпеки.

 

5.5. Правильне і своєчасне оформлення та надання документації, звітності.

                                                                                                  

 

                                                                                                                  

VI. КЕРІВНИЦТВО

 

6.1. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою Рокитнянської районної державної адміністрації, за поданням Відділу управління персоналом райдержадміністрації, погодженим з Київською обласною державною адміністрацією в установленому законодавством порядку.

 

6.2. Начальник здійснює керівництво Відділом, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у підрозділі.

 

6.3. Подає на затвердження голові районної держадміністрації положення про Відділ.

 

6.4. Планує роботу Відділу, вносить пропозиції щодо формування планів роботи районної держадміністрації.

 

6.5. Вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи Відділу.

 

6.6. Звітує перед головою районної держадміністрації про виконання покладених на Відділ завдань та затверджених планів роботи.

 

6.7. Може входити до складу колегії районної держадміністрації.

 

6.8. Вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань,  що належать до компетенції Відділу, та розробляє проекти відповідних рішень.

 

6.9. Може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування.

 

6.10. Представляє інтереси Відділу у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації, з центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями - за дорученням керівництва районної держадміністрації.

 

6.11. Організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців Відділу.

 

6.12. Проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень Відділу.

 

6.13. Забезпечує дотримання працівниками Відділу правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни.

 

6.14. Розробляє положення про Відділ, посадові інструкції працівників Відділу та подає їх на затвердження заступнику голови райдержадміністрації.

 

6.15. Здійснює інші повноваження, визначені законодавством.

 

6.16. Видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням. Накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в територіальному органі Міністерства юстиції України.

                                                                                                    

6.17. Накази начальника Відділу, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані головою районної держадміністрації, начальником Департаменту з питань цивільного захисту та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи Київської обласної державної адміністрації.

 

6.18. За відсутності начальника Відділу у зв’язку з відпусткою, хворобою та іншими причинами, які передбачені законодавством, його обов’язки виконує головний спеціаліст Відділу.

 

            6.19. Начальник повинен мати вищу освіту, з ступенем не нижче магістра, мати досвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" і "В" або досвід служби в органах місцевого самоврядування чи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, не менше одного року.

 

мати досвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" і "В" або досвід служби в органах місцевого самоврядування чи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, не менше одного року.

 

VII. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ

 

7.1. Відділ в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом районної держадміністрації, органами місцевого самоврядування, територіаль­ними органами центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

 

8. Відділ утримується за рахунок коштів державного бюджету.

 

9. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників Відділу визначає голова районної  державної адміністрації у межах відповідних бюджетних призначень.

 

10. Відділ є юридичною особою публічного права, має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки.

Структурні підрозділи

Центр надання адміністративних послуг
Інформація про Центр
Дозвільний центр
Нормативно-правові акти
Перелік адмінпослуг
Порядок надання адмінпослуг
Інформаційні та технологічні картки
Схема проїзду
Служба у справах дітей та сім'ї
Інформація про ССДС
Положення
Соціально-правовий захист дітей
Опіка та піклування
Усиновлення та розвиток сімейних форм виховання
Розвиток сімейних форм влаштування
Усиновлення
Дитячі будинки сімейного типу
Прийомні сім'ї
Матері-героїні
Присвоєння почесного звання України "Мати-героїня"
Багатодітні сім'ї
Які сім'ї вважаються багатодітними
Інформація про видачу посвідчень
Необхідні документи для видачі посвідчень багатодітним родинам
Правила користування посвідченням
Протидія торгівлі людьми
Відділ економічного розвитку та інфраструктури
Склад відділу
Положення
Промисловість
Відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства
Інформація про відділ
Положення
містобудівна документація
Детальні плани територій
Реєстр містобудівних умов
Відділ освіти
Інформація про відділ
Положення
Графіки прийому
Технологічні картки послуг які надаються
Відділ культури, молоді та спорту
Інформація про відділ
Положення
Паспорта програм відділ культури
Відділ з питань цивільного захисту, ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, екології та охорони праці
Інформація про відділ
Положення
Управління соціального захисту населення
Інформація про управління
Положення
Керівництво
Перелік послуг
Новини
Управління агропромислового розвитку
Інформація про відділ
Положення
Управління фінансів
Інформація про відділ
Положення
Керівництво
нормативні документи
Центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді
Інформація про центр
Положення
Керівництво

Телефони

"гарячої лінії"

Штабу допомоги військовослужбовцям, які беруть участь в АТО, та їхнім родинам

 

Територіальні органи влади

Білоцерківська об'єднана державна податкова інспекція
Пенсійний фонд
новини
архів новин
Доступ до публічної інформації
Графік прийому
Пенсіонерам
Застрахованим особам
Страхувальникам
запобігання проявам корупції
добровільна участь
Передплата періодичних видань
Ветеринарна служба
Територіальний центр соціального обслуговування
Інформація про центр
Положення
Керівництво
Центр соціальних служб для сімї, дітей та молоді
Відділ Держгеокадастру
Управління казначейства
Сектор Головного управління державної служби НС
Відділ статистики
Інформація про відділ
Статистичні дані
Центр зайнятості
Центр первинної медико-санітарної допомоги
Центральна районна лікарня
Відділ Національної поліції
Управління Державної автомобільної інспекції
Київоблгаз інформує
Рокитнянський районний військовий комісаріат